چه بی تابانه می خواهمت

ای دوریت

ازمون

سخت

زنده به گوری